DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Author: Kigalkree JoJole
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 9 November 2008
Pages: 69
PDF File Size: 4.50 Mb
ePub File Size: 12.78 Mb
ISBN: 600-8-57411-169-5
Downloads: 3579
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrak

Podwaliny wspczesnejterapii polami magnetycznymi pooyli: Wspczesn medycyn cechuje gwatowny rozwj fizykalnych metoddiagnostycznych. Nastpnie polewa si wewntrzn powierzchni ydki,dochodzc do kolana, i z kolei wewntrzn powierzchni podudzia, a do okolicy kostkiwewntrznej.

Natryskw nie wykonuje si u osb z niewydolnocikrenia, chorob nadcinieniow, chorob wiecow, w stanach padacz-kowych, w stanach wyniszczenia, w zapaleniu nerww i nerwoblach,w ostrym stadium choroby oraz u osb z zaawansowan nerwic serca.

Czas natrysku wynosi od 2 do 3 minut.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Doda naley, e tendzia terapii fizykalnej jest okrelany czsto jako fizjoterapia. Mona rwnie w tym celu uy workaz lodem lub rurkowego przyrzdu chodzcego, przez ktry przepywa zimna woda. Kneippatwrc oryginalnej metody wodo-leczniczej. Wykonuje si je u chorego pozostajcegow skonie. Tradycje polskiej myli naukowej w zakresie balneologii, bioklimatolo-gii i medycyny fizykalnej kontynuuj: Cz jego jednak wnika w gb orodka, ulegajc w nimczciowemu lub cakowitemu pochoniciu.

Mona stosowa rwnie zawijanialetnie 25 – 30Cktre take dziaaj uspokajajco. Oddziaywanie mechaniczne na skr osoby poddanej temuzabiegowi jest sabsze w porwnaniu z wymienionymi wyej natryskami.

Dzieci, starcy i kobiety s bardziej wraliwi na te bodce. Po zabiegu stosuje si zwykle chodny natrysk. Promieniowanie padajce na powierzchni danego orodka ulega cz-ciowemu odbiciu.

  HEMATOMA SUBGALEAL PDF

W mechanizmie oddziaywania na organizm czynnikw fizykalnychdonios rol spenia obfita sie naczy skry. Znajdujce si w skrze zakoczenia nerww dorodkowych- receptory s odbiornikami okrelonych postaci energii. Kpiel wykonuje si w specjalnym urzdzeniu, skadajcymsi z wanienek na wod, przystosowanych ksztatem do rodzaju zabiegu,oraz elektrycznego urzdzenia ogrzewczego, umoliwiajcego ogrzewaniewody w taki sposb, aby jej krtkofalkwa wzrastaa o jeden stopie w czasie minut.

Szerokiezastosowanie tego prdu w elektrolecznictwie zadecydowao o rozwojutego dziau fizykoterapii. Zgodnie z prawem Stefana-Boltzmanna kade ciaoo temperaturze wyszej od zera bezwzgldnego jest rdem promieniowa-nia elektromagnetycznego, ktrego ilo jest wprost proporcjonalna doczwartej potgi jego temperatury w skali Kelvina.

PkpieleStanowi one mniej obciajc ustrj form kpieli. Przyjmuje si,e diatefmia temperatury wntrza ustroju o jeden stopie powodujeprzypieszenie czstoci akcji serca o 18 na minut. Dziaaj one umierzajco w nerwoblach oraz zmniejszajnapicie mini. Zabiegi cakowite wykonuje si zwykle codrugi dzie, natomiast czciowe codziennie.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Wymian ciepa przyspiesza zwikszony przepyw krwi przeznaczynia krwionone skry, zamknicie pocze ylno-ttniczych orazrozszerzenie naczy wosowatych. Znajomo zoonych mechanizmw tego proce-su fizjologicznego jest niezbdna do zrozumienia zabiegw wodolecz-niczych oraz ich waciwego stosowania.

Zgodnie z podan przez Plancka teorikwantow fotony s czsteczkami o charakterze diatermai elektromagnetycz-nego, obdarzonymi okrelon energi i mas.

Polewanie klatkipiersiowej i koczyn grnych jest zabiegiem oddziaujcym silnie bodcowo. Systematyczne stosowanie sauny pobudza wy-dzielanie wewntrzne, szczeglnie hormonw kory nadnerczy. Na tej zasadzie zostaje zbudowaneprzez Volt pierwsze ogniwo elektryczne, bdce jednoczenie pierwszymwykorzystywanym przez czowieka sztucznym rdem prdu elektrycz-nego.

  HOW TO CONVERT ORCAD DSN FILE TO PDF

Po kadym zabiegu ciepym lub gorcym powinno si zastosowa krtki58zabieg zimny, aby w krtkoflowa sposb zapobiec utracie ciepa przez rozszerzonenaczynia krwionone skry. Cinienie wody dawkuje si tak, abyulegao zwikszeniu w miar trwania zabiegu.

Rnego rodzaju prdy impulsowe powodu-j pobudzenie tkanki nerwowej i miniowej. W czasie polewanianaley dy do tego, aby woda pokrywaa szerokim paszczem moliwie najwikszpowierzchni czci ciaa poddawanej zabiegowi.

Zabiegi miejscowe wykonuje si w postaci gorcych okadw z weny parowanej, wrdktrych wyrnia si: Naley pamita, e ochadzanie ustroju nie moe bygwatowne, bowiem takie postpowanie krtkoflaowa wywoa niekorzystneodczyny. Mesterwprowadzi do terapii fizykalnej laserowe promieniowanie maej mocy,otwierajc nowy etap rozwoju wiatolecznictwa.

Znaczne ozibieniepowoduje zmniejszenie wydzielania amin katecholowych, a zwikszawydzielanie przez przysadk hormonu tyreotropowego, pobudzajcegogruczo tarczowy do wydzielania tyroksyny.

Poniewa kada z faz trwa od 5 do 12 minut,std czny czas sauny wynosi rednio od 10 do 25 minut. Pohlmana stworzyy naukowepodstawy do krtkofaloqa oficjalnego wprowadzenia do lecznictwa w r. Po zakoczeniu zabiegu chory odpoczywa pgodziny.